បច្ចេកទេសផ្សំចំណីជ្រូក ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក