ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមកសិករផលិតពូជស្រូវ នៅស្ថានីយអូរាំង ខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ TSSD-AF ក្នុងខេត្តព្រៃវែង កំពង់ធំ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង បានដឹកនាំកសិករក្រុមផលិតពូជស្រូវ ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាគ្រឿងយន្តកសិកម្ម និងបច្ចេកទេសកម្មស្ទូងស្រូវដោយម៉ាស៊ីន នៅស្ថានីយអូរាំង ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានកសិករចូលរួមសរុបចំនួន៧៣នាក់ និងស្រ្តីចំនួន១១នាក់។

width=