ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលធ្វើបង្ហាញផលិតកម្មកូនមានដល់ក្រុមកែលម្អជីវភាព នៅខេត្តសៀមរាប

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ TSSD-AF ក្នុងខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំទិវាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលធ្វើបង្ហាញផលិតកម្មកូនមានដល់ក្រុមកែលម្អជីវភាពនៅភូមិថ្នល់ ឃុំរុនតាឯក ស្រុកបន្ទាយស្រី ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន៤៥នាក់ ស្រ្តីចំនួន៣០នាក់។

width=