វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Basic computer and creation and management of Facebook page to support farmer products ដល់មន្ត្រីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង៧ នៃគម្រោង

នៅថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាបជំហ៊ាន២ (TSSD-AF) ដោយបានសហការជាមួយក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសម្រាប់ជនបទ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Basic computer and creation and management of Facebook page to support farmer products ដល់មន្ត្រីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង៧ នៃគម្រោង ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងពង្រឹងការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀត ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន៤៣នាក់ ស្រ្តី៨នាក់។

width=