ការបង្ហាញបច្ចេកទេសផលិតកូនមានសម្រាប់លក់

ការបង្ហាញបច្ចេកទេសផលិតកូនមានសម្រាប់លក់ របស់កសិករ សេត វណ្ណៈ រស់នៅក្នុងភូមិ អន្លង់ជ្រៃ ឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

អនុវត្តដោយក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសកសិកម្មស្រុកពញាក្រែក នៃគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប។

ឈ្មោះមន្ត្រីទទួលបន្ទុក លោក ជៀង សារិទ្ធ (០១២ ៩១១៧២៩)។

ទូសម្រាប់ភ្ញាស់កូនមាន់ដែលអាចភ្ញាស់កូនមាន់បានរហូតដល់ ៥០០ក្បាល។

ទិដ្ឋភាពទ្រុងចិញ្ចឹមមេសម្រាប់យកស៊ុត សម្រាប់ភ្ញាស់។

កសិករហាន់ត្រកួនដែលដាំដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្សំជាចំណីមាន់។

កសិករអោយចំណីមាន់ ដែលគាត់ចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមប្រមាណ ៧០ ទៅ ៨០ មេ។

កន្លែងចិញ្ចឹមជន្លេន សម្រាប់ផ្សំចំណីអោយមាន់។