ក្រុមបេសកកម្ម​ ADB ចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងនៅខេត្តកំពង់ធំ