ចំការបង្ហាញដំណាំត្រប់ស្រួយភូមិ រហាល ឃុំរហាល ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ចំការបង្ហាញ ដំណាំត្រប់ស្រួយ
ថ្ងៃសាបគ្រាប់ៈ ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃដាំកូនៈ ០១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ឈ្មោះកសិករសហការៈ លោកពូ រ៉ឺន ឡុំ លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨៣​ ០៨៨ ៩២៦
ភូមិ រហាល ឃុំរហាល ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
ឈ្មោះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកៈ អ្នកស្រី ខេង សិរី លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ២៨៤ ៣៥៩