ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ និងរានហាលបាល្ល័ង

ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ និងរានហាលបល្ល័ង

ស្ថិតនៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវកសិកម្មបល្ល័ង

ក្នុងភូមិបាល្ល័ងលិច ឃុំដំរីជាន់ខ្លា ស្រុកស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ស្រែបង្ហាញនៅជិតស្ថានីយ៍ ពូជស្រូវផ្ការំដួល

ថ្ងៃខែសាបៈ ១១-០៧-២០១៤   ថ្ងៃខែស្ទូងៈ ០៦-០៨-២០១៤

ការប្រើជីៈ (គ.ក/ហិកតា)  អ៊ុយរ៉េ=183គ.ក្រ  ដេអាប៉េ=75គ.ក្រ