វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Digital Marketing/E-commerce ដល់ខេត្តគោលដៅទាំង៧៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តព្រៃវែង

គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាបជំហាន២ បានសហការជាមួយក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសម្រាប់ជនបទ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Digital Marketing/E-commerce ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទីផ្សារតាមអនឡាញ (Online) ដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងប្រាំពីរ។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៣០នាក់ ស្ត្រីចំនួន២២នាក់។

width=

width=

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលចែកជាពីរក្រុម ដោយក្រុមទី១ ចំនួន៣៦នាក់ ស្ត្រីចំនួន១៥នាក់ និងក្រុមទី២ ចំនួន៣១នាក់ និងស្រ្តីចំនួន០៨នាក់។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៣២នាក់ ស្ត្រីចំនួន១៥នាក់។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមទស្រុកទាំង០៨ និង៥៩ឃុំ។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន២៥នាក់ ស្ត្រីចំនួន១៧នាក់។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៤០នាក់ ស្ត្រីចំនួន២១នាក់។

សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចល័តឃុំ (CMAWs) មន្រ្តីគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក (AERISO) និងមន្រ្តីគាំទ្រទីផ្សារកសិកម្មខេត្ត (PAMRIC) នៅខេត្តព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី២១-២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៣៤នាក់ ស្ត្រីចំនួន១៣នាក់។